Konkurs - do wygrania bilety na koncert "Tribute to Violetta Villas"

REGULAMIN

Rozdział I – Nazwa, organizator, cel, czas i miejsce prowadzenia konkursu

 

1.     Nazwa konkursu: Konkurs RE:STARS na FB

2.     Organizator: KK PROMOTION Konserwatorium Krakowskie im. Witolda Lutosławskiego Kraków 31-069, ul. Bernardyńska 7

3.     Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem wydarzenia w Serwisie Facebook® Koncert: Tribute to Violetta Villas

4.     Celem konkursu jest wykonanie zadania konkursowego określonego w poście konkursowym.

Rozdział II – Zasady konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.

 3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®;

  2. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 2.5. Regulaminu;

  3. wykonała zadanie konkursowe zgodnie z wytycznymi w poście konkursowym Organizatora

  4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby występujące w koncercie Tribute to Violetta Villas 12.05.2018 r oraz pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także członkowie Komisji Konkursowej.

 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w okresie trwania Konkursu zgłoszenia konkursowego poprzez wykonanie zadania konkursowego.

 5. Jeden użytkownik Facebook® może dokonać jednego zgłoszenia konkursowego.

 6. Zgłoszenie konkursowe polega na zamieszczeniu komentarza wedle wytycznych z postu z Zadaniem Konkursowym pod danym postem z wykorzystaniem własnego konta facebookowego Uczestnika oraz dołączenie do wydarzenia Koncert: Tribute to Violetta Villas i udostępnienie publiczne na swoim profilu tego wydarzenia.

 7. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisją Konkursową wskazaną przez Organizatora.

 

Rozdział III – Nagrody.

 1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody, określone w poście konkursowym:

  1. dwa podwójne zaproszenia na koncert „Tribute to Violetta Villas” 12 maja 2018 r.

  2. dwa pojedyncze zaproszenia na w.w. koncert

 2. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o sposobie i terminie odebrania nagrody;

 3. Nagroda nie podlega reklamacji ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 4. W wypadku nieodebrania nagrody do 14 dni lub niezaakceptowania zasad odbioru nagrody, nagroda przepada.

Rozdział IVPrawa autorskie.

Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze zgłoszenia konkursowego w celach związanych z Konkursem i organizacją trasy koncertowej „Tribute to Violetta Villas”, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, cytowanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem Fanpage'a oraz na materiałach drukowanych.

Rozdział V – Dane osobowe.

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych Uczestnika przy dokonywaniu zgłoszenia konkursowego danych osobowych w postaci loginu Serwisu Facebook® w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody.Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie Facebook® w postaci loginu Serwisu Facebook®.

 

Rozdział VI - Postanowienia ogólne.

 

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

 2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage’u Organizatora co jest jednoznaczne z poinformowaniem Uczestników o tej zmianie.